Date generale

Date generale proiect

“PROCOMUNITATE - Intervenţii integrate la nivelul comunităţii marginalizate Vlad Ţepeş, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie şi pentru incluziunea lor socială.”

”PROCOMUNITATE” este un proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, realizat de către Primăria Comunei Vlad Ţepeş, în parteneriat cu Școala Gimnazială Nr. 1 Vlad Ţepeş.

Obiectivul general al proiectului "PROCOMUNITATE" îl reprezintă implementarea de măsuri integrate, multi-sectoriale, în comuna Vlad Țepeș, județul Călărași, pentru reducerea numărului de persoane aflate în sărăcie și pentru incluziunea lor socială, inserția pe piața muncii și îmbunătățirea calității vieții.

Obiectivul general al proiectului va contribui la îndeplinirea obiectivului major al programului POCU “Dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate”, precum și la realizarea obiectivului specific al apelului 4.2 – “Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (non romă), prin implementarea de măsuri integrate”.

Astfel, prin proiectul “ProComunitate” se propune implementarea de măsuri integrate în domeniul educației, ocupării, locuirii și serviciilor sociale și de sănătate, cu acțiuni multiple asupra tinerilor, ce vor oferi întregii comunități marginalizate posibilitatea să se dezvolte și să iasă din statutul de comunitate săracă.

Întrucât în prezent comunitatea comunei Vlad Țepeș este afectată de deprivare materială severă, în sensul că nu-și poate permite să achiziționeze articole considerate dezirabile sau chiar necesare pentru a duce un trăi decent, acest proiect își propune să combată sărăcia și excluziunea socială că abordare pe tot parcursul vieții, prin susținerea următoarelor inițiative:

(1) asigurarea de oportunități de dezvoltare a întregului potențial individual al copiilor și tinerilor din comunitățile dezavantajate, prin dezvoltarea abilităților, cunoștințelor și experienței necesare,

(2) asigurarea premiselor pentru participarea deplină la viață economică, socială și culturală,

(3) pentru persoanele care au depășit vârstă activă, crearea de inițiative generatoare de apreciere, respect și independența a acestora, pentru a putea participa la toate aspectele vieții în calitate de cetățeni activi și pentru a se putea bucură de o calitate ridicată a vieții într-o comunitate sigură.

În vederea întreruperii cercului vicios al excluziunii sociale și sărăciei, prin proiect vom lua următoarele măsuri:

- Creșterea accesului și participării la educație (ante-preșcolar, preșcolar, învățământ primar și secundar, a doua șansă, școală după școală) prin implementarea de programe specializate ce reflectă nevoile specifice comunității marginalizate;

- Dezvoltarea mediului economic și social al comunității marginalizate din Vlad Țepeș, prin programe de antreprenoriat și de integrare pe piață muncii, inclusiv sesiuni de informare, consiliere și mediere pe piață muncii și formare profesională de tip conversie/reconversie profesională.

- Înființarea Centrului Multifuncțional de Asistență Integrată și dezvoltarea acestuia pentru oferirea unui set de servicii integrate socio medicale, servicii de acompaniere și servicii educaționale pentru comunitatea marginalizată.

- Creșterea gradului de siguranță a familiilor parte din comunitatea marginalizată Vlad Țepeș prin îmbunătățirea condițiilor de locuire precum și asigurarea de asistență juridică (acolo unde este cazul) pentru reglementarea actelor de identitate și/sau proprietate.

- Identificarea, dezvoltarea și consolidarea de parteneriate în vederea rezolvării problemelor comunității, inclusiv integrarea cu alte inițiative locale/comunitare, precum și implicarea activă/voluntară a membrilor comunității.

Elementul de referință pentru măsurile propuse este gospodăria, definită că fiind totalitatea persoanelor care aparțîn aceleiași familii și care împart aceeași locuința.

Prin proiect vom asigura promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări.

Proiectul generează beneficii termen lung (1) la nivel individual, membrii grupului țintă dezvoltându-și pregătirea profesională în concordanță cu cerințele pieței muncii, crescându-și șansele de angajare sau de a începe o afacere pe cont propriu, toate acestea contribind la creșterea bunăstării și a calității vieții lor și a familiilor lor și (2) la nivel colectiv, comunitățile cu membri implicați în proiect, prin resursă umană mai bine pregătită, având posibilitatea de a fi mai competitiv economic și de a-și crește veniturile.